You are here:
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 PDF พิมพ์ อีเมล

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า       นางสาวจันทร์สาย ถือกล้า

โรงเรียน                บ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ปีที่พิมพ์                2555

 

บทคัดย่อ

 

    ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์

การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

บ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์

เขต 1 ที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน

ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ทำการเลือก โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียน จำนวน 1 ห้องเรียน โดยได้เลือกนักเรียนรวม 23 คน มาเป็นกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติที

(t - test) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

   1. ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 88.28/85.94 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

    2. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบ t-test อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็น

หลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

             3. ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.71 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.00

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่านักเรียน

มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง ร่างกายของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด

                โดยสรุปกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพเหมาะสม สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำไปใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 download file PDF

 

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
+1 #1 เยี่ยมมากครับครูนาโพธิ์ 2012-10-22 07:15
เป็นผลการศึกษาท ี่น่าสนใจมากเลย นะครับ อยากให้ครูส่งผล งานไว ๆ จะได้เลื่อนตำแห น่งเร็วๆ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

เข้าสู่ระบบ e-office

e-office

บุคลากรของโรงเรียน

นายชาญศึก มีพร้อม
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ


นายทนงศักดิ์ แท่นแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายอดิศักดิ์ มีแยบ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางทองสุข ชุ่มกลาง
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางเสาวนิต ศิริพูน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอนงค์ เหิมหัก
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางสะอาด กาบจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางบัวเพียร ถือฉลาด
ครู ชำนาญการพิเศษ


นางอภิญญา ทองนำ'
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทร์สาย ถือกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายรัชพล มันธุภา
ลูกจ้างประจำ ช่างไม้ 3

นับสถิติ ตั้งแต่24 มิ.ย.54

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้60
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้74
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว752
mod_vvisit_counterเดือนนี้3148
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4667
mod_vvisit_counterทั้งหมด335682

We have: 4 guests online
Your IP: 54.205.205.47
 , 
Today: เม.ย. 20, 2014

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความรู้ประจำวัน