^Back To Top

logo

สายตรงผู้บริหาร

director

นายชาญศึก  มีพร้อม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

Counter.GD

SMSS เฉพาะนาโพธิ์

smss

Latest Park Blogs

สื่อการศึกษาทางไกล

DLIT
bitly thai-digital
dlitplc

เกียรติประวัตินักเรียน

                บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7

           บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ประวัติความเป็นมาของบ้านนาโพธิ์ ได้มีคนกลุ่มหนึ่ง (ไม่มีผู้ใดทราบที่มา)อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเนินทางด้านตะวันตกของบ้านเขวาสินรินทร์ ด้วยเหตุผลที่เห็นว่ามีเนินดินกว้างใหญ่ เหมาะที่จะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและมีที่ดินส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม เป็นทางผ่านของน้ำ น่าจะทำนา ปลูกข้าวได้ผลดี ด้วยเหตุที่บริเวณที่นาเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ดีมาก มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เกินความต้องการของต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวงามเกินปกติเมื่อออกรวงเมล็ดข้าวจะแตกและขึ้นราดำ เต็มทุ่ง ชาวบ้านเรียกอาการผิดปกติของข้าวด้วยภาษาพื้นเมือง(เขมรสุรินทร์) ว่า สะเริวโพว์ (สะเริว หมายถึง ข้าวเปลือก ต้นข้าว โพว์ หมายถึง อาการของเมล็ดข้าวแตกขึ้นราดำ)  ต่อมาจึงเอาคำดังกล่าวเรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน ว่าสะเราะสะเริวโพว์ (สะเราะ แปลว่า หมู่บ้าน)

ต่อมาเรียกเพี้ยนไปว่า สะเราะสะแรโพว์(สะแร แปลว่า นา)และ สะแรโปว์ ตามลำดับ (โปว์ แปลว่า ต้นโพธิ์)  เมื่อมีการขึ้นทะเบียนหมู่บ้านจึงเรียกให้เป็นสิริมงคล ว่า นาโพธิ์ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านนาโพธิ์แต่นั้นมา

             ตามประวัติของจังหวัดสุรินทร์  บ้านนาโพธิ์ เป็นหมู่บ้านโบราณ เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเนื่องจากมีผู้สูงอายุเล่าให้ฟังว่า เคยมีการขุดค้นพบเครื่องประดับโครงกระดูกโบราณ และของมีค่าจำนวนหนึ่ง  บนเนินของหมู่บ้านแห่งนี้ บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 7 เดิมเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจาย  ปี พ.ศ.2542  จึงขอแยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่

ที่ตั้ง

          ทิศเหนือ จดบ้านนาตัง  หมู่ที่ 9

          ทิศใต้ จดบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 และบ้านเบาะอุ่น  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแร่

          ทิศตะวันออก จดบ้านเขวาสินรินทร์  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

          ทิศตะวันตกเป็นทางหลวงแผ่นดิน  สาย 214 สุรินทร์ - จอมพระ ตรงข้ามหมู่ที่ 8 ตำบลนาดี

          มีผู้ปกครองหมู่บ้านมาแล้วหลายคน  แต่ขอนำเสนอเท่าที่ทราบ ดังต่อไปนี้

    * นายไตย์ เหลือล้น ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลเขวาสินรินทร์

    * นายปรีชา เคล้าศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลเขวาสินรินทร์
    * นายยนต์ มันธุภา ผู้ใหญ่บ้าน
    * นายลม เหลือล้น พ.ศ.2540 - 2547
    * นายสมชาย ภู่สมเก่า พ.ศ.2547 - 2552
    * นางสายอ่อน เหลือล้น พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน

นางสายอ่อน  เหลือล้น

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

 

แผนที่บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 7

 

Copyrigcht © 2013 www.napho.ac.th