^ Back to Top

สายตรงผู้บริหาร

director

นายชาญศึก  มีพร้อม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ระบบถ่ายทอดสด

E-Office สุรินทร์1

e-office

แนะนำบุคลากร

director
นายชาญศึก  มีพร้อม

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

Thanongsak
นายทนงศักดิ์  แท่นแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ

adisak
นายอดิศักดิ์  มีแยบ

ครู  ชำนาญการพิเศษ

thongsuk
นางทองสุข  ชุ่มกลาง

ครู ชำนาญการพิเศษ

Anong
นางอนงค์  เหิมหัก

ครู ชำนาญการพิเศษ

saard
นางสะอาด  กาบจันทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

saowanit
นางเสาวนิต ศิริพูน

ครู ชำนาญการพิเศษ

Apinya
นางอภิญญา  ทองนำ

ครู ชำนาญการพิเศษ

buapearn
นางบัวเพียร  ถือฉลาด

ครู ชำนาญการพิเศษ

jansai
นางสาวจันทร์สาย  ถือกล้า

ครู ชำนาญการพิเศษ

rachapol

นายรัชพล  มันธุภา

ช่างไม้ 4

shaweewan

นางสาวฉวีวรรณ บัววรรณ

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

>

Latest Park Blogs

เกียรติประวัตินักเรียน

เนื้อหา

บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7

                บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7

           บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ประวัติความเป็นมาของบ้านนาโพธิ์ ได้มีคนกลุ่มหนึ่ง (ไม่มีผู้ใดทราบที่มา)อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเนินทางด้านตะวันตกของบ้านเขวาสินรินทร์ ด้วยเหตุผลที่เห็นว่ามีเนินดินกว้างใหญ่ เหมาะที่จะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและมีที่ดินส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม เป็นทางผ่านของน้ำ น่าจะทำนา ปลูกข้าวได้ผลดี ด้วยเหตุที่บริเวณที่นาเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ดีมาก มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เกินความต้องการของต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวงามเกินปกติเมื่อออกรวงเมล็ดข้าวจะแตกและขึ้นราดำ เต็มทุ่ง ชาวบ้านเรียกอาการผิดปกติของข้าวด้วยภาษาพื้นเมือง(เขมรสุรินทร์) ว่า สะเริวโพว์ (สะเริว หมายถึง ข้าวเปลือก ต้นข้าว โพว์ หมายถึง อาการของเมล็ดข้าวแตกขึ้นราดำ)  ต่อมาจึงเอาคำดังกล่าวเรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน ว่าสะเราะสะเริวโพว์ (สะเราะ แปลว่า หมู่บ้าน)

ต่อมาเรียกเพี้ยนไปว่า สะเราะสะแรโพว์(สะแร แปลว่า นา)และ สะแรโปว์ ตามลำดับ (โปว์ แปลว่า ต้นโพธิ์)  เมื่อมีการขึ้นทะเบียนหมู่บ้านจึงเรียกให้เป็นสิริมงคล ว่า นาโพธิ์ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านนาโพธิ์แต่นั้นมา

             ตามประวัติของจังหวัดสุรินทร์  บ้านนาโพธิ์ เป็นหมู่บ้านโบราณ เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเนื่องจากมีผู้สูงอายุเล่าให้ฟังว่า เคยมีการขุดค้นพบเครื่องประดับโครงกระดูกโบราณ และของมีค่าจำนวนหนึ่ง  บนเนินของหมู่บ้านแห่งนี้ บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 7 เดิมเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจาย  ปี พ.ศ.2542  จึงขอแยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่

ที่ตั้ง

          ทิศเหนือ จดบ้านนาตัง  หมู่ที่ 9

          ทิศใต้ จดบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 11 และบ้านเบาะอุ่น  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแร่

          ทิศตะวันออก จดบ้านเขวาสินรินทร์  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

          ทิศตะวันตกเป็นทางหลวงแผ่นดิน  สาย 214 สุรินทร์ - จอมพระ ตรงข้ามหมู่ที่ 8 ตำบลนาดี

          มีผู้ปกครองหมู่บ้านมาแล้วหลายคน  แต่ขอนำเสนอเท่าที่ทราบ ดังต่อไปนี้

    * นายไตย์ เหลือล้น ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลเขวาสินรินทร์

    * นายปรีชา เคล้าศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลเขวาสินรินทร์
    * นายยนต์ มันธุภา ผู้ใหญ่บ้าน
    * นายลม เหลือล้น พ.ศ.2540 - 2547
    * นายสมชาย ภู่สมเก่า พ.ศ.2547 - 2552
    * นางสายอ่อน เหลือล้น พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน

นางสายอ่อน  เหลือล้น

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

 

แผนที่บ้านนาโพธิ์  หมู่ที่ 7

 

ขอบคุณ ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

director

ขอบคุณ ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้

ขอบคุณคุณวิทยา เจริญสวัสดิ์

director

ขอบคุณคุณวิทยา เจริญสวัสดิ์ ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้

ขอบคุณคุณครูทนงศักดิ์ แท่นแก้ว

กรูทนง กรงธนู

ขอบคุณคุณครูทนงศักดิ์ แท่นแก้ว ที่บริจาคเงินสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์นี้